петък, 17 април 2015 г.

Реформите в образованието – хаос и липса на стратегия

Очакванията за сериозен реформаторски подход в това управление са на път да катастрофират и в сектор образование. Обсъждането на Закона за училищното и предучилищно образование без Стратегия за развитие на училищното и предучилищно образование и във вид не особено различен от предложения през 2012 г. от ГЕРБ проект са само част от доказателствата за пълното отсъствие на концептуално мислене в Министерство на образованието и науката.

След необоснованата и зле представена идея за гражданско образование, министърът атакува и сегашната двустепенна система на средно и висше образование с аргумента, че тя „не е  добра и не работи”. Подхвърленото в публичното пространство предложение е да се създаде четиристепенна образователна система, в която двете нови степени да са колежите и центровете за върхови постижения /клъстери/.

СИНЬО ЕДИНСТВО напомня на министър Танев, че според сега действащото законодателство и сега съществуват колежите като самостоятелни образователни институции. Съществува и каталог на колежите в България с внушителен списъка на такива. МОН дължи отговор какво в тази система не работи, както и каква всъщност е промяната, която се предлага, за да се реши този проблем.

Не по-малко неясна е и идеята за създаване на клъстери като четвърто ниво на образователната система, обоснована с аргумента, че „във Франция съществуват 25 такива“. Стои въпросът защо клъстерите се разглеждат като най-високата степен на образователната система при положение, че задачата им е да „съчетават изследователска и производствена дейност”?

На този фон в Плана за приложение на Стратегията за висше образование в България са предвидени следните мерки:

 1. Въвеждане на строги контролни механизми от страна на държавата, които да гарантират предлагане на качествено висше образование от всички висши училища и реално прилагане на критериите за получаване на ОКС „бакалавър” и „магистър” и ОНС „доктор”
 2. Диференциране на финансирането според качеството и реализацията на завършилите във всяко професионално направление
 3. Диференцирано предоставяне на субсидията за научна дейност на висшите училища въз основа на научните резултати
 4. Използване на прогнозите за търсенето и предлагането на работна сила в България, разработвани от Министерството на труда и социалната политика, при определянето на потребностите от специалисти с висше образование и планирането на приема във висшите училища
 5. Диференциране на финансирането според качеството и реализацията на завършилите във всяко професионално направление, независимо от коефициента за професионалното направление към норматива за издръжка на един студент.
В тази връзка СИНЬО ЕДИНСТВО пита министър Танев:

 1. Как се движи изпълнението на този план?
 2. Какви са „строгите контролни механизми“, които ще гарантират качествено висше образование?
 3. Как ще се диференцира финансирането според качеството на образованието и реализацията на завършилите? Еднаква тежест ли ще имат двата критерия или не? Какъв процент от субсидията ще се определя съобразно този критерий? Постепенно или еднократно ще се премине към система на диференцирано субсидиране?
 4. Тези въпроси се отнасят и към диференциране на субсидията за научна дейност
 5. Как точно ще се използват прогнозите за търсенето и предлагането на работна сила и планирането на приема във висшите училища? Ще се принудят ли те със закон да го правят или държавата ще се намесва в работата на автономните университети? А може би става въпрос за финансови стимули? Ако това е така, какви точно?
 6. Как точно се дефинира качеството и реализацията на завършилите във всяко професионално направление като обективен критерий за финансиране и определяне на качеството на образованието?
Това са само част от въпросите, които изискват открит и детайлен публичен дебат. В тази връзка заради тоталния хаос в планираните реформи, СИНЬО ЕДИНСТВО настоява за незабавно спирането на Закона за предучилищно и училищно образование, за публично обсъждане на Стратегията за висше образование и Плана за прилагането й, както и за изработване на цялостна визия за развитие на сектора.