сряда, 20 март 2013 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ДЕЙСТВИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Днес, 20.03.2013 г., в гр. София, се подписа настоящото споразумение за политически, нормативни и управленски действия в областта на здравеопазването между:

1. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ Демократи за силна България, представлявана от Иван Костов,
2. НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ Единство, представляван от Христо Панчугов и
3. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, представляван от председателя на УС на БЛС д-р Цветан Райчинов.

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1.  Страните, подписали това споразумение, водени от:
·         загриженост за състоянието на българското здравеопазване
·         липсата на реални политически действия за модернизация на системата
·         системното нарушаване на договорното начало
·         убедеността за належащи действия за продължаване на започнатите реформи
·    волята за формиране на национален консенсус и дългосрочна стратегия за развитие на здравеопазването,

се ангажират да отстояват в мандата на 42 НС следните принципи и действия за гарантиран достъп до качествено лечение на гражданите и достойно заплащане на работещите в системата:

II. ПРИНЦИПИ И ДЕЙСТВИЯ

Чл. 2.  Декларираме волята на ПП ДСБ, НС Единство и БЛС за приемане на пакет от мерки, които:

1.      Изграждат национална здравна стратегия за периода 2013-2020 година и гарантират принципите на солидарния осигурителен модел, заложени през 1999 г., както и всички ангажименти на държавата към него;
2.      Възлагат на държавата задължението за гарант на качеството на медицинските услуги, чрез изработване съвместно със съсловните организации на система от задължителни критерии, като медицинска целесъобразност, качество и достъпност;
3.      Работят за създаване на специален статут на регистрация на лечебните заведения и въвеждане на ясни правила за издаване на разрешителни за дейност, на базата на критерии за достъпност и качество;
4.      Въвеждат законови промени, гарантиращи изразходването на средствата от здравни осигуровки основно за пряко финансиране на лечебната дейност и адекватно възнаграждение на всички лица, които я упражняват, както и законова забрана за ползването им за други цели;
5.      Гарантират законовите права на пациентите и правото им на избор на лечебно заведение;
6.      Въвеждат индивидуална електронна здравна карта, като документ за носителство на права на пациента за достъп до системата, отменящ административните лимити;
7.      Работят за възстановяване обществения характер и независимост на НЗОК; за гарантиране договорното начало във всичките му параметри, включително методиките. Премахват държавния и политически контрол върху НЗОК;
8.      Обособяват институции по европейски модел и ефективни мерки за контрол в сферата на лекарствената политика, водещи до намаляване на цените на лекарствата и гарантиращи качеството на лечението;
9.      Определят обем от медицински дейности, надграждащ задължителния пакет на НЗОК за развитие на доброволното здравно осигуряване.

Чл. 3. Неразделна част от настоящото споразумение е приложеният план за действие.

Чл. 4. Политическа партия Демократи за силна България и Национален съюз Единство приемат, в случай че управляват в коалиция, или останат в опозиция, да отстояват позициите, посочени в чл. 1, чл. 2 и приложението по чл. 3.

Чл. 5. Български лекарски съюз се задължава веднага след подписване на това споразумение да разпространи сред своите членове, обществото и медиите, че програмата на ПП ДСБ и НС Единство в сферата на здравеопазването ще бъде приемлива за БЛС, съюзът се ангажира с подкрепа при осъществяването й.

Чл. 6. Страните се ангажират да осъществяват регулярни срещи и консултации за съгласуване на позициите, а ПП ДСБ и НС Единство гарантират осъществяването на постоянен контакт и съгласуване на действията по проблемите на здравеопазването на своите представители в законодателната и изпълнителна власт с БЛС. Анализ на изпълнените и неизпълнените ангажименти се прави на всяко шестмесечие, в рамките на обща среща на УС на БЛС и представителите по закон на  партньора по споразумението.

Чл. 7. Страните имат право да разпространяват публично настоящото споразумение.

Чл. 8. При нарушаване на настоящото споразумение страните имат право да поискат коригиращи действия от отговорната страна. При липса на ответни коригиращи действия, на диалог и при нарушения, ощетената страна има право да обяви публично нарушенията на поетите ангажименти по това споразумение.

ІІІ. СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 9. Срокът на действие на настоящото споразумение е от подписването му до края на мандата на 42 Народно събрание.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
     
За Български лекарски съюз:               
...........................................................
Д-р Цветан Райчинов
/Председател на УС на БЛС/

За „Демократи за силна България”:
...........................................................
Иван Костов
/Председател на ПП ДСБ/     

За Национален съюз Единство:           
...........................................................
Христо Панчугов
/Председател на УС на НС Единство/