вторник, 26 август 2014 г.

Позиция на Коалиция „ДЕСНИТЕ” по казуса с КТБ

Коалиция „ДЕСНИТЕ” изразява сериозна загриженост във връзка с липсата на адекватно и навременно решение по отношение казуса с КТБ от БНБ и останалите компетентни органи. Законът за кредитните институции дава достатъчно правомощия на Централната банка за намеса и действия, свързани с решаване на възникналия казус. За изминалия период от приблизително два месеца от поставянето на КТБ под специален надзор е видно недостатъчната бързина и адекватност, с която се подхожда от страна на квесторите за установяване реалното финансово състояние на банката, което от своя страна води до липса на мерки по оздравяване на банката или до отнемане на нейния лиценз. Колкото повече време минава, толкова повече вероятността банката да бъде спасена намалява. Всичко това в крайна сметка се отразява негативно на възможността собствениците на разплащателни и спестовни сметки в банката да получат своевременно своите средства. Подобно развитие от своя страна е причина за надигане на сериозно публично недоволство, което може да взриви обществения мир в навечерието на парламентарните избори на 5 октомври.
Понастоящем в КТБ се намират освен срочни депозити на населението и на множество фирми, така също и значителен брой разплащателни и специални сметки, които български юридически лица използват в своя търговски оборот и липсата на достъп до тях сериозно затруднява не само тяхното функциониране, но и затормозява цялата икономическа активност в страната. В тази връзка предприемането на спешни мерки за освобождаване на този замразен икономически оборот е от първостепенна важност за държавата.
Налични са различни мерки, които могат да бъдат приложени от БНБ и Фонда за решаване на съществуващия проблем в рамките на нормативната база в страната. Някои от тези мерки се обсъждат отдавна в публичното пространство, а и от специално създадения експертен консултативен съвет за оздравяване на КТБ. Тези мерки биха могли да бъдат една или комбинация от следните:
•        Покана към собствениците за спасяване на банката чрез увеличение на нейния капитал
•        Продажба на банката на трета страна, която да реши ликвидните и капиталовите й проблеми
        Влизане на ФГДБ като мажоритарен акционер в КТБ и опит за възстановяване на банката и по-късната й препродажба на друга банка или инвеститор.
Същевременно Коалиция „ДЕСНИТЕ” настоява в решението на създадения казус, допълнително усложнен от бездействието на българските институции, да не се включва използването на държавни средства извън необходимите за покриване на недостига във Фонда на всички гарантирани съгласно ЗГВБ депозити. Коалиция „ДЕСНИТЕ” настоява, в случай че не е възможно прилагането на пазарни механизми за спасяването на КТБ, да се избере този вариант, при който използването на бюджетни средства да е минимално, при спазването на настоящата законова уредба в страната.
Успоредно с това настояваме разследването на виновните лица в банковия сектор и извън него да продължи и да стигне до край, като обществото бъде запознато с причините довели до затварянето на банката, както от страна на собствениците и мениджмънта на банката, така и от страна на политиците и институциите, чиито недопустими действия доведоха до сегашното неприемливо състояние.
Случилото се през последните месеци ни дава основание да изпитваме силно съмнение в ефективността на БНБ и КФН като регулаторни органи и смятаме, че концентрацията им в един мощен и всеобхватен регулатор, по примера на Германия и Англия, ще даде възможност за пълноценен и интегрален поглед върху процесите в банковия сектор и финансовите пазари, както и възстановяване на доверието чрез промяна на компрометираното управление
Настояваме също така процесът по присъединяване към Европейския банков съюз да продължи без забавяне, България да предприеме активни действия страната да влезе в чакалнята на еврозоната (ERM II), както и обществото и клиентите на КТБ да бъдат редовно осведомявани за хода на предприеманите действия и постигнатите резултати.