понеделник, 31 март 2014 г.

Готвените промени в Закона за енергетиката, за които ЕК поиска обяснение, целят да заобиколят изцяло Трети енергиен пакет

Правителството да прави ежемесечни публични отчети за комуникацията си с ЕК по „Южен поток“

 Опитът на правителството за пореден път да постави пред свършен факт ЕК по отношение на „Южен поток“ е ярко доказателство за липсата на воля в България да се провежда енергийна политика в съответствие с европейското законодателство.

При положение, че комисарят Йотингер категорично заяви, че ЕК замразява „Южен поток“, предприетите промени в българския закон за енергетиката, за които Комисията иска обяснение и изразява опасение, че имат за цел да изключат българската част от "Южен поток" от обсега на европейското законодателство, представляват директно поставяне на България в услуга на Газпром и руския енергиен интерес. Тези действия на управляващото мнозинство от БСП, ДПС и Атака по същество бламират европейското членство на България и ангажиментите, които сме поели като страна –членка в сферата на Общата енергийна политика на съюза.

Нещо повече- готвените промени в Закона за енергетика целят да заобиколят изцяло изискванията на Трети енергиен пакет за пренос, достъп и транзит на природен газ, като създават напълно нов вид пренос - „транспортиране през морски газопровод”.

В новия чл.172ж (1) от Закона е предложено да отпаднат всички изисквания за контрол от страна на ДКЕВР при експлоатацията на „морски газопроводи за транспортиране на природен газ от трети държави”. Отпадат:

-      Ценовото регулиране от ДКЕВР;
-      Издаването на лицензия за пренос от ДКЕВР;
-      Контролът от комисията;

В действащия Закон за енергетиката операторите на газопреносни и операторите на газоразпределителни мрежи са длъжни да предоставят достъп „при условията на равнопоставеност“ до преносната си и/или разпределителните си мрежи на лицата, отговарящи на условията, определени в правила, приети от комисията. Сега обаче се предвижда отказ за достъп на трети лица, т.е. създава се монопол и отпада изискването за  равнопоставеност. Чрез новия Чл.200 „морски газопроводи за транспортиране на природен газ от трети държави” се извеждат като нов вид  дейност, която попада изцяло в ръцете на министъра на МИЕ и ще се регламентира с наредба от министерството, която ще се приема от Министерски съвет. Необходимостта от съгласуване с европейското законодателство е ловко заобиколена, като дори техническите изисквания за тръба от морето ще се регламентират отделно.

Сменена е и дефиницията на „междусистемен газопровод“.  В новата версия на закона това вече е преносен газопровод, който пресича или се разпростира върху границата не между „две държави“, както беше до сега, а „между две държави-членки“. На практика това означава, че ако едната държава не е член на ЕС, какъвто е случая с Южен поток, газопроводът не е системен, т.е. не подлежи на синхронизация с европейското законодателство и за него престават да важат изискванията на Трети енергиен пакет.

СИНЬО ЕДИНСТВО призовава управляващото мнозинство незабавно да оттегли антиевропейските поправки в Закона за енергетиката и да се придържа стриктно към Трети енергиен пакет. Настояваме министър Стойнев да прави ежемесечни публични отчети за комуникацията си с ЕК по отношение на Южен поток, за да не затвърждава България повече имиджа си на държава- „троянски кон на Русия в ЕС“.

Напомняме, че Трети енергиен пакет цели диверсификация на източниците и доставките на енергия, което е от изключителен български национален интерес, защото страната ни е 90%  зависима от руските доставки на газ.