Устав


Устав на
Политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО”
 Приет на Учредителното събрание на 23.2.2013г.  и изменен на Извънредната отчетно-изборна 1-ва Национална конференция, проведена на 18.01.2014 г.
ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” е дясна партия, основана на европейски демократични ценности.
ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” е създадена в отговор на очакванията на обществото за единна дясна партия, която да изработва и прилага модерни, национално отговорни решения за управлението на България.

I.                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 /1/ ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.
/2/ Наименованието на политическата партия е „СИНЬО ЕДИНСТВО”.
/3/ Седалището и адресът на управление на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” е гр. София 1680, район Красно село, бул. България № 58, вх. С, ет. 1, офис 1
/4/ Символите на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” са лого, което представлява комбинация от следните елементи - стилизирани карта на Република България, синьо сърце, европейски звезди и надпис „СИНЬО ЕДИНСТВО”, знаме и печат.

ІІ. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Чл.2  ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” се ръководи от следните принципи:
·         Гарантиране на демокрацията, толерантността, правата и свободите на гражданите и свободата на словото;
·         Продължаване на реформите в страната и активна работа за преодоляването на институционалната, икономическа и духовна криза;
·         Противопоставяне на подмяната на истината за демократичния преход, опитите за реабилитиране на бившия комунистически режим и реставриране на тоталитарните практики в България;
·         Възстановяване на условията за честно състезание, равен старт, конкуренция и работещи институции.

Чл.3 ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” си поставя следните цели:
·         Да използва потенциала си и възможностите на хората с десни политически убеждения за създаването на силна единна дясна партия;
·         Да възстанови историческата справедливост за положителната роля на десницата в процеса на преминаването от тоталитарна към демократична държава и стъпвайки върху постиженията на реформаторското управление от 1997-2001 г., да работи за утвърждаване на евро-атлантическите ценности в България;
·         Да работи за създаване на условия за устойчив икономически растеж, повишаване на доходите и заетостта чрез стимулиране на малкия и среден бизнес и прилагане на анти-монополни правила;
·         Да подобри формата и качеството на образованието и здравеопазването като приоритетни сфери на развитие в страната;
·         Да оптимизира и модернизира публичните услуги, да направи по-ефективна администрацията и по-справедлива социалната система;
·         Да гарантира енергийната независимост на страната и стриктното прилагане на европейското законодателство в тази сфера;
·         Да гарантира върховенството на закона в България, чрез реформиране на съдебната система, прокуратурата, МВР и системите за сигурност;
·         Да укрепи българската държавност, която да гарантира справедливост и равенство на гражданите пред закона;
·         Да работи за активно гражданско общество и включването му в процеса на вземане на решения за развитието и управлението на страната.

Чл. 4 Механизмите за реализиране на целите на ПП “ СИНЬО ЕДИНСТВО” са следните:
/1/ Постоянен диалог с гражданските и съсловните организации за идентифициране и решаване на проблемите.
/2/ Използване на експертиза и успешни модели в изработването на управленски решения.
/3/ Прилагане на идеите за обществено развитие чрез представителството на партията на всички нива на управление: регионално, национално и европейско.

ІІІ. Членство, права и задължения в ПП “ СИНЬО ЕДИНСТВО”
Чл.5 Член на  ПП “ СИНЬО ЕДИНСТВО” може да бъде всеки, който:
 -  притежава избирателни права съгласно българското законодателство;
 -  не е член на друга политическа партия;
 - приема Устава на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”;
 - не е осъждан и няма влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
- не са налице други ограничения за членство съгласно закона;
 -  декларира липса на принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

Чл.6 Възникване на членство в ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”:
/1/ Членството в ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” е индивидуално и доброволно.
/2/ Кандидатстването за член на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ се осъществява чрез Общинския, Областния или Главния секретар с подаване на заявление за членство по образец.
/3/ Членството възниква от момента на решение на Националното ръководство за приемането му и вписването в Национален регистър за членовете и структурите на партията. Отказът да бъде приет даден член може да бъде обжалван пред  Контролната комисия.

Чл.7 Права и задължения на членовете на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“
/1/  Всеки член на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ е длъжен:
- да спазва Устава на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“
- да спазва решенията на органите и структурите на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“
- да участва в дейността на партията и в изборните кампании на съответното ниво.
- да пази и работи за обществения авторитет на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“
- да заплаща членски внос
/2/ Всеки член на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ има право:
- да участва в дискусионните клубове;
- да участва в обсъждането на политиките и изработването на решенията на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ на съответното ниво;
- да иска и получава информация от партийните органи и структури за политиката и позициите на партията;
- да бъде предлаган и избиран в органите на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“;
- да бъде предлаган и избиран като кандидат на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за изборни длъжности.

Чл. 8 Прекратяване на членство в ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ се осъществява:
/1/ С писмено заявление за напускане до Общинския, Областния или Главния секретар, както и при устно заявление, отбелязано надлежно в писмен документ на съответния орган или структура.
/2/ С решение на Националното ръководство за изключване, след като е констатирано поведение или действия в нарушение на Устава, политическите и нормативни документи на партията и решенията на националните органи и местни структури.
/3/ При системно неучастие в работата на съответните органи и структури. Решението се взима от Националното ръководство. Решението подлежи на обжалване пред Контролната комисия в 14 дневен срок;
/4/ Членове, които не заплащат членски внос в период на 12 месеца, губят правата и статута си на членове на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ и остават регистрирани симпатизанти.
/5/ При смърт

­ІV. ОРГАНИ И СТРУКТУРИ
Чл. 9 Национални органи на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” са:
- Национална конференция /НК/
- Национално представителство /НП/
- Национално ръководство /НР/
- Контролна комисия /КК/

Чл.10 Местни структури на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” са:
- Областен координационен съвет /ОКС/
- Общинско ръководство /ОР/
- Общинско събрание /ОС/
- Дискусионни клубове /ДК/

V. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
Чл.11 Националното ръководство е ръководният орган на партията.
/1/ Националното ръководство се състои от Председател, избран от Национална конференция. 7
(седем) Заместник-председатели и Главен секретар, избрани от Националното  представителство по предложение на Председателя с мнозинство от повече от половината от членовете на НП с право на глас;
а/ Мандатът на Националното ръководството е 2 години;
б/ Мандатът на
Председателя може да бъде прекратен предсрочно с решение на Националното представителство, взето с мнозинство 2/3 от членовете му с право на глас, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, подал е оставка или е налице работа срещу правилата, решенията, целите и принципите  на партията. В този случай Националното представителство попълва овакантеното място с мандат до провеждането на Национална конференция, като решението се взима с мнозинство от 2/3 членовете му с право на глас; 
в/ Мандатът на Заместник-председателите и Главния секретар може да бъде прекратен предсрочно по предложение на Председателя с решение на Националното представителство, взето с мнозинство повече от половината от членовете му с право на глас. В тези случаи с решение на Националното представителство по предложение на Председателя се попълва овакантеното място. Новоизбраният член е с мандат до избора на нов Председател и ръководство   Решението се взима с мнозинство от повече от половината от членовете на Националното представителство с право на глас;
/2/ Отговорности и правомощия на Националното ръководство:
а/ Разработва и представя пред обществото и институциите националната политика и приоритети на партията, изработени на основата на програмните документи и решенията на НК и НП;
б/  Националното ръководство взима решения по всички възникнали въпроси, които не са от компетентността на Националното представителство или Националната конференция;
в/ Може да свиква и отменя заседания на всички местни структури на партията;
г/ Може да отменя решения на местните структури, когато противоречат на взетите решения от националните органи на партията, правилата, принципите и целите, записани в Устава и правилниците;
д/ Определя и освобождава Областните председатели на ОКС и Общинските председатели на ОР;
е/ Взима решение за изключване на членове, които с поведението си злепоставят организацията, или са констатирани действия в нарушение на Устава, политическите и нормативни документи на партията и решенията на националните органи и местни структури;
ж/ След обсъждане с представители на Националното представителство и местни структури взима окончателно решение за кандидатурите на партията за изборни длъжности, както и за подредбата на кандидатски листи в изборите за национален парламент, за Европейски парламент, общински съветници и кметове;
з/ Отговаря за приходите и разходите на партията, организира воденето на счетоводството на партията, наблюдава и контролира финансите на органите и структурите;
и/ Извършва и други дейности, възложени му в Устава, правилниците и решенията на НК и НП;

й/ Решенията на Националното ръководство са задължителни за всички местни структури.
/3/ Председателят на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” ръководи дейността на Националното ръководство и Националното представителство и представлява партията пред всички юридически и физически лица. Председателят свиква заседанията на Националното ръководство и Националното представителство. В случай на негово отсъствие или по поставени от него задачи може да бъде заместван от Заместник-председателите или Главния секретар по ред, определен от председателя.
/4/ Заместник-председателите ръководят и организират  процеса по изработване на секторните политики и позиции на партията, възложени им от председателя, в координация с Народните представители, Представителите в Европейския парламент и кметовете на общини, местните структури и Секретарите по секторни политика. Организират форуми и дискусии с представителите на гражданското общество и неправителствените организации.
/5/ Главният секретар:
а/ Отговаря за изграждането и контрола на Националния регистър на членовете и структурите на партията;
б/ Извършва контрол по легитимността на състава, решенията, документацията, структурите и органите на партията;
в/ Съхранява протоколите и присъствените листа от заседанията на НР и НП;
г/ Координира и контролира изпълнението и спазването на решенията на органите и структурите, правилата на
Устава и правилниците към него;
д/ Във връзка с дейността на партията може да изисква всякаква информация, отчетност и документи от местните структури;
е/ Ръководи заседанията на Националното ръководство и Националното представителство;
ж/ Утвърждава формуляри, бланки и регистри предвидени в Устава, правилниците и решенията на НП и НР;
з/ Сключва и прекратява договорите от името на партията с юридически и физически лица;
и/ Извършва и други дейности, възложени му с решение на НР или НП.

чл.12  Националното представителство е висш партиен орган между две Национални конференции:
/1/ Националното представителство /НП/ се състои от:
а/ Националното ръководство /НР/на партията;
б/ Народните представители, членове на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” ;
в/ Представителите в Европейския парламент, членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО ”;
г/ Кметове на общини, членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО ”;
д/ Председатели на общински съвети в местната власт, членове на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” ;
е/ Председателя на Контролната комисия;
ж/ По двама представители от многомандатен избирателен район, избрани с решение на съответния ОКС.  
з/ Секретарите по секторни политики, избрани  с решение на Националното представителство по предложение на Националното ръководство.
и/ Международния секретар, избран с решение на Националното представителство.
й/ с решение на Националното представителство в работата му могат да бъдат включени и други представители с право на съвещателен глас.
/2/ Отговорности и правомощия:
а/ Изработва и приема управленска програма и текущи приоритети и позиции на партията;
б/ Взима решения за участие в избори и коалиционната политика на партията;
в/  По предложение на Националното ръководството избира Изборен щаб /ИЩ/, който функционира по правилник, приет от НП;
г/ По предложение на Националното ръководство, приема всички правилници, които са заложени в Устава, както и при възникване на необходимост, приема допълнителни процедури, правила и механизми;
д/ Приема финансовите и политическите отчети на партията, представени от Националното ръководство;
е/ Взима и други решения, възложени му в Устава, правилниците и решенията на НК, НР;
ж/
Решенията на Националното представителство са задължителни за Националното ръководство и за всички местни структури;
з/ Свиква Национална конференция и обявява решението за свикването й в един централен ежедневник. Срокът от обявяването до провеждането на Национална конференция не може да бъде по-кратък от 20 дни;
и/ Взима решение за размера на членския внос;
й/ Избира Председател, секретар и петима членове на Контролната комисия.

чл.13
Национална конференция е върховният орган на ПП „ СИНЬО ЕДИНСТВО ”.
/1/ Националната конференция се състои от делегати по право и делегати на база квотно представителство:
а/ Делегати по право са :
- Членовете на Националното представителство;
- Общинските съветници, членове на ПП „ СИНЬО ЕДИНСТВО ”;
- Председателите на Областните координационни съвети;
- Общинските председатели;
- Членовете на Контролната комисия.
б/ Квотно представителство:
- Квотното представителство по чл.13/1/  се определя с решение на Националното представителство по предложение на Националното ръководство, заедно с решението за свикване на Национална конференция.
/2/ Отговорности и правомощия:
а/ Избира Председател на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“;  
б/ Приема и променя устава на партията;
в/ Решенията на Националната конференция са задължителни за всички членове, национални органи и местни структури;.
г/ Определя основните насоки на политическата дейност на организацията;
д/ Взима решение за прекратяване, саморазпускане, сливане с или вливане в друга организация, разделяне на две или повече партии;
е/ Приема отчетите за дейността на Националното ръководство и Националното представителство за изминалия мандат.
/3/ Редовна Национална конференция се свиква веднъж на две години. Извънредна Национална конференция може да се свика с решение на Националното представителство.


VI. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
 чл.14 Контролната комисия /КК/е контролен орган по спазване на Устава и законосъобразността на вземаните от органите и структурите на партията решения. Контролната комисия тълкува устава по искане на Националното ръководство.
/1/ КК се състои от Председател, секретар и пет члена, избрани от Националното представителство за срок от 2 години;
/2/ Мандатът на Председателя, секретаря и членовете на КК се прекратява предсрочно с решение на Националното представителство, взето с мнозинство 2/3 от членовете му, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, подал е оставка или е налице работа срещу правилата, решенията, целите и принципите на партията. В този случай Националното представителство попълва овакантеното място.

/3/ Контролната комисия функционира по правилник, приет от Националното представителство.

VII.  МЕСТНИ СТРУКТУРИ
чл. 15 Областен координационен съвет /ОКС/ е оперативна структура на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”  във всеки многомандатен избирателен район. ОКС се представлява от Областния председател, а в негово отсъствие от посочен от Областния председател заместник председател на ОКС или секретар :
/1/ ОКС се състои от:
а/ Областен председател, определен с решение на Националното ръководство;
б/ Областен секретар, който се избира с решение на ОКС по предложение на областния председател;
в/ До петима заместник председатели на ОКС, чиито брой и състав се определят с решение на ОКС по предложение на областния председател;
г/ Народните представители, избрани от многомандатния избирателен район, членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО”;
д/ Кметовете на общини от многомандатния избирателен район, членове на ППСИНЬО ЕДИНСТВО”;
е/ Заместник-кметовете на общините от многомандатния избирателен район, членове на ППСИНЬО ЕДИНСТВО
ж/ Общинските съветници в общините от  многомандатния избирателен район, членове на ППСИНЬО ЕДИНСТВО”;
з/ Председателите на общински ръководства от многомандатния избирателен район.
/2/ Правомощия и отговорности:
а/
Областният координационен съвет координира и подпомага дейността на общинските ръководства от многомандатния избирателен район;
б/ Може да предлага на националното ръководство кандидатури за изборни длъжности на територията на многомандатния избирателен район;
в/ Формира и реализира политиката на партията на територията на многомандатния избирателен район;
г/ Работи за разширяването на структурите и авторитета на партията в многомандатния избирателен район;
д/ Областният координационен съвет се събира най-малко веднъж на два месеца.

чл.16 Общинско ръководство /ОР /е оперативна структура на територията на общината /района/. ОР се представлява от Общинския председател, а в негово отсъствие от посочен от общинския  председател заместник председател или секретар на ОР:
/1/ ОР се с
ъстои от :
а/ Общински председател, определен с решение на Националното ръководство;
б/ Общински секретар, който се избира с решение на ОР по предложение на общинския  председател;
в/ До петима заместник председатели на ОР, чиито брой и състав се определят с решение на ОР по предложение на общинския  председател;
г/ Кмет на общината, член на ППСИНЬО ЕДИНСТВО;
д/ Заместник-кметове на общината, членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО;
е/ Общинските съветници в общината, членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО;
ж/ Кметовете на населени места, членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО;
/2/ Правомощия и отговорности:
а/
Общинското ръководство формира и реализира, политиката и решенията на партията на местно ниво, отстоявайки идеите, целите, принципите и ценностите заложени в решенията на Националните органи, Устава и програмните документи;
б/ Общинското ръководство може да изисква съдействие, да отправя питания и предложения за решения към националните органи по проблеми на общността;
в/ Обсъжда и взима решение по точките от дневния ред на сесиите на общинския съвет в общината. Решенията са задължителни за всички общински съветници, членове на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”;
г/ Взима решение за свикване на общинско събрание;
д/
Общинското ръководство заседава най-малко веднъж месечно, но задължително преди всяка сесия на общинския съвет в общината.

чл.17 Общинско събрание /ОС /:
/1/ ОС
се състои от:
а/ Всички членове на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” в общината.
/2/ Отговорности на общинското събрание:
а/ Изработва политически приоритети на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” за развитието на общината;
б/ Може да предлага на Националното ръководство кандидатури за изборни длъжности на територията на общината;
в/ Общинското събрание се свиква от Общинското ръководство най-малко веднъж годишно.
 
чл.18
Дискусионни клубове:
/1/ Дискусионните клубове се организират на териториален, възрастов, полов, професионален, съсловен, браншови, идеен или друг принцип с решение на общинското ръкодство по инициатива на минимум 10 члена на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”  в общината;
/2/
Заявлението за регистриране на дискусионен клуб се регистрира от секретаря на Общинското ръководство; 
/3/ Дискусионните клубове могат да отправят  към местните структури въпроси и предложения за решения по проблеми на общността;
/4/ В работата на дискусионните клубове, освен членове могат да участват и симпатизанти на ПП Синьо Единство. Симтанизанти на ПП Синьо Единство са граждани, отговарящи на изискванията на чл.5 от Устава, които са регистрирани от общинския секретар, но не заплащат членски внос и не се ползват с правата на членове на ПП СИНЬО ЕДИНСТВО, описани в настоящият устав.

VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.19 ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО” се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
/1/ Собствените приходи на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”  могат да бъдат от:
- членски внос;
- собствени недвижими имоти;
- дарения и завещания от физически лица, при спазване на законовите ограниченията в тази връзка;
- лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона;
-издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
- приходи от фондонабиращи прояви и заеми от банки, при спазване на законовите ограничения за това;
- всяка друга дейност, която не е забранена от закона;  
/2/ Държавната субсидия се усвоява и разходва съгласно българското законодателство и в съответствие с процедурите във финансовия правилник на партията.
­
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.20 ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ се прекратява:
/1/ При сливане, вливане с друга пария, след решение на Националната конференция;
/2/ При разделяне на две или повече партии, след решение на Националната конференция;
/3/ При саморазпускане, след решение за това на Националната конференция, в което се посочват и ликвидаторите;
/4/ Други случаи, предвидени в закона.

X. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Чл.21 Заседанията на Националното ръководство, Националното представителство, Областните координационни съвети и Общинските ръководства се свикват от Председателя на съответния национален орган или местна структура, освен в случаите когато не е предвидено и друго.
/1/ При свикване на заседание на Национален орган или местна структура, всички членове с право на глас, трябва да са надлежно уведомени от председателя или секретаря на съответния орган или структура, освен в случаите, когато е предвидена друга процедура. Неразделна част от решението за свикване на заседанието е дневен ред на заседанието.
/2/ Националните органи и местните структури заседават при кворум повече от половината от членовете с право на глас.
/3/ При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и след това заседанието се провежда при наличието на минимум  1/3 от имащите право на глас членове.
/4/ Националните органи и местните структури взимат решения с повече от половината от присъстващите, освен в случаите, когато изрично е предвидено друго мнозинство.
/5/ За всяко заседание на орган или структура се води протокол и присъствен лист.
/6/
При наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства Националното ръководство и Националното представителство могат да взимат и неприсъствени решения. Мненията и гласуването по разглежданите въпроси при неприсъствени решения се протоколират и обобщават от Главния секретар, който заверява достоверността на решението с личен подпис и печата на партията. В тези случаи в присъствения лист Главният секретар удостоверява с подписа си обстоятелствата, при които е получен вота на отсъстващия член.
/7/ Извънредно заседание на орган или структура, с изключение на Национална конференция,  може да бъде свикано по искане на една трета от членовете с право на глас. Искането се отправя до председателя на съответния орган или структура и заседанието се свиква от него в едноседмичен срок.

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.22 Промяна в състава на национални органи и местни структури, поради нов избор или попълване в състава по право с оглед привеждането му в съответствие с настоящият Устав, настъпва считано от момента на възникване на обстоятелствата, налагащи съответната промяна.   
Чл.23 Членове на националните и/или местни органи на партията, заемащи позицията по право, на основание заемана от тях публична изборна длъжност в държавната или общинската власт, при решение за предсрочно прекратяване на мандата на съответния държавен или общински орган, запазват заеманата в партията позиция до осъществяване на избор на нов състав на съответния държавен или общински орган.
Чл. 24 За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Чл. 25
В случай че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по право от императивните му норми.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1  Съставът на Националното представителство се привежда в съответствие с измененията на чл. 12 от настоящия устав, приети на Извънредната отчетно-изборна 1-ва Национална конференция, проведена на 18.01.2014 г., считано от приемане на съответните изменения. Формираните по правилата на приетия на Учредителното събрание Устав, Национално ръководство и Контролна комисия, запазват своя състав и мандат до провеждането на избор на нови такива, съобразно правилата на настоящия устав, както е изменен на Извънредната отчетно-изборна 1-ва Национална конференция, проведена на 18.01.2014 г.