ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА
ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО”

Кауза: Модерна държава, Европейско управление, Активни граждани. НЕ на подмяната!

Принципи за изграждане на новия политически модел:

- Нашата дясна идентичност, базирана на:

Традиционни десни ценности - свобода, отговорност, справедливост, уважение към човешкото достойнство, укрепване на семейството и морала, противопоставяне на социалното, интелектуално и религиозно разделение, съхраняване на паметта


Десен политически опит- политиките на традиционните десни партии-членове на ЕНП, реформите на десните правителства 1991-1992 и 1997-2001, добрите десни управленски практики
Непримирима битка с подмяната на десницата в опит тя да бъде контролирана
- Публичност и прозрачност на вземане на решенията

- Отстъпване на партиен суверинитет в полза на Платформата

- Равнопоставено участие на партии, граждански организации, съсловни и професионални организации и отделни граждани на конкурентен принцип

- Консенсус при вземане на решенията

- Правила на взаимодействие, подчинени на постигането на максимално голямо представителство във властта - без партийни квоти, без тежест на партиите и без съблюдаване на структурни баланси. Публични политически сондажи.

- Представителство, базирано единствено на доверие

- Изграждане на ядро от дясна общност - партии, формации и граждани с готовност да прераснат в единна дясна партия при определени условия и в определен срок


Принципи на общи политически действия:


НАШАТА ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

Европейска демокрация  - Върховенството на закона - гарант за спазване на правилата, без зависимости, без олигархия. Противопоставяне на всеки явен или скрит опит за реставрация на тоталитарни практики;
Европейски институции - Възстановяване на българската държава като общност на ценности и общност на закона. Силни институции. Ефективни съдебна система, прокуратура, МВР и системи за сигурност. Оптимизиране и модернизиране на публичните услуги, намаляване на бюрокрацията. Антимонополни правила. По-малко регулации, но повече контрол върху прилагането на законодателството;
Европейска прозрачност и публичност Публичен достъп на гражданите до всички решения на правителството и институциите. Ефективно право на граждански контрол;
 - Възможност за пряка гражданска инициатива във всички политически и обществени процеси. Гражданско образование;
Европейски растеж и предприемачество  – Фискална стабилност, запазване на валутния борд до влизането на България в еврозоната, конкурентноспособност. Опростени правила за малък и среден бизнес, устойчива бизнес-среда и електронно правителство. Насърчаване на иновациите. По-малко държава, повече предприемачество. Насърчаване на младежкото предприемачество с цел ограничаване на младежката безработица;
Европейска инфраструктура – Високо развита транспортна инфраструктура. Приоритет върху трансграничните коридори, рехабилитация и разширяване на второстепенните и третостепенните пътни артерии. Максимално достъпни и ефективни транспортни комуникации. Развитие на железопътна инфраструктура;
Ефективно изразходване на европейски средства – Ефективна и добронамерена администрация в помощ на гражданите и бизнеса. Пълна прозрачност и оптимизация на информационните канали за достъпните в момента средства по оперативни програми. По-добро приоритизиране, ориентирано към резултати и ефективно усвояване на европейските средства;
Европейско образование - Конвертируемо образование. Промени в законодателството с цел по-ранна квалификация на ученици в риск от отпадане от училище. Въвеждане на различни степени на висшето образование чрез разделянето му във висши специализирани училища и университети. Пряка обвързаност с нуждите на бизнеса и обществото. Насърчаване на професионалните стажове в реалния бизнес;
Европейска енергийна сигурност и независимост – Стриктно спазване на Трети енергиен пакет. Ограничаване на енергийната зависимост на страната от руски енергийни доставчици. Окончателно прекратяване на проекта АЕЦ Белене, предоговаряне на Южен поток с гаранциите на ЕК. Довършване на интерконекторните връзки със съседните страни. Повишаване на енергийната ефективност;
Европейска солидарност - Реформа на социалната и пенсионната системи с цел премахване на трупаните дефицити. Европейско здравеопазване с фокус върху пациента и създаване на конкурентна среда за достойно заплащане на здравните служители. Премахване на монопола на НЗОК;
Европейски доходи – Повишаване на доходите чрез създаване на ефективно работеща пазарна икономика и реално функциониращи в полза на обществото регулаторни органи;
Европейско земеделие – Справедливо и далновидно разпределяне на евросредствата за селскостопанските производители. Приоритет за малките и средни земеделски производители. Регистрация на типични български хранителни продукти и вина;
Европейска свобода на словото – Правила за прозрачност в собствеността и финансирането на медиите и гарантиране на спазването на европейски етични  правила от медиите.

НАШАТА ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПА

  1. ЗА нов договор за ЕС. По-силен ЕС, който да гарантира конкурентноспособността на икономиката, сигурността на гражданите и защита на техните интереси в глобален план. Споделяне на суверенитет на база на принципите на солидарността и субсидиарността. ЕС като демократично взети решения на европейските институции и държавите членки - по-отворен и демократичен ЕС
НЕ преосноваване на ЕС. Заплахи от „еврозия” на национален суверенитет. ЕС като чужда власт.

  1. ЗА икономически растеж, съчетан с решителност за реформи, стабилност, сигурност, предсказуемост
НЕ противопоставяне на елитите срещу гражданите, на богатите срещу бедните.

  1. ЗА Европа на всички
НЕ Европа на две скорости, на държави-основателки и пост-комунистически държави, на Запад и Изток, на Север и Юг.

  1. ЗА Рестарт на демокрацията на база на Ценности, Морал, Върховенство на закона
НЕ квоти, не равенство, не солидарност без отговорност, не олигархични зависимости.

  1. ЗА по-добра Европа. Работещи европейски решения
НЕ да се откажем от Европа. Не екстремни и популистки решения.