петък, 20 февруари 2015 г.

СИНЬО ЕДИНСТВО иска достъп до информация относно децата със специални образователни нужди

Председателят на СИНЬО ЕДИНСТВО Христо Панчугов поиска от министъра на образованието Тодор Танев достъп до информация съгласно ЗДОИ за  децата със специални образователни нужди и тяхната интеграция в системата на общообразователните училища.
В заявлението се пита още за предприетите мерки за създаване на подкрепяща среда, за броя специални училища, броя ресурсни учители и ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както и за разходите за издръжка на деца със СОП.

Искането за достъп до информация е в резултат на сигнал до партията от родители на деца със специални образователни нужди и е във връзка с предстоящите промени, разписани в проекто закона за предучилищното и училищно образование.


Ето и конкретните въпроси:

1.       Какъв е броят и профилът (вид заболяване, степен на образование) на децата със специални образователни потребности в България?

2.       Колко от тях се обучават в общообразователни училища, в помощни училища, в специализирани училища по индивидуален учебен план?

3.       Какъв е видът на общообразователните училища според начина на финансиране, в които се обучават деца със СОП?

4.       Какъв е броят на общообразователните училища, в които се обучават деца със СОП?

5.       Колко са изградените центрове за деца  и/или с интелектуални затруднения?

6.       Колко са ресурсните учители и специалистите с педагогически функции, подпомагащи интегрираното и включващо/приобщаващото образование, заети в системата на образование в България, според вида на училището (общообразователно, помощно, специално) и начина му на финансиране?

7.       Колко са създадените към този момент ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на България?

8.       Какви са разходите за издръжка на един ученик според  вид училище, населено място?

9.       Какъв е броят на завършилите за 2014 година според вида училище и степен на образование? Колко от тях са деца със СОП?

10.     Какъв е годишният стандарт за издръжка на един ученик в системата на образование в България (според вида училище и СОП)? Какви са разходите за издръжка на деца със СОП в помощни, специални и общообразователни училища?

11.     Колко и какви са одобрените и използвани видове специални учебници и учебни помагала за деца със СОП?

12.     Какъв е планът за обучение на педагогически кадри за работа с деца със СОП?


13.     Колко и какви са реализираните пилотни проекти за създаването на интегрирана среда за деца със СОП?