четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Реформаторският блок относно бюджет 20141. Бюджет 2014 е най-непрозрачният бюджет от началото на прехода, защото:

1.1 За пръв път след 1990 г. Консолидираната фискална програма не съдържа общите разходи по държавни функции. За пръв път се приема държавен бюджет без утвърдена Единна бюджетна класификация, което е нарушение на Закона за публичните финанси.
Без тази важна информация бюджета:
- не подлежи на сравнение с предходните бюджети;
- не подлежи политически контрол за съответствие с обявените приоритети в правителствената програма.

1.2 Бюджет 2014 предвижда безпрецедентно високи резерви, чието разходване ще става по усмотрение на министър-председателя или правителството, без възможност за политически и граждански контрол.
- Резервът за „Непредвидени и неотложни разходи“ от 990 млн. лева надхвърля 1 на сто от планирания БВП и 3 на сто от консолидираната разходна програма;
- Предвидените 500 млн. лева за  „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ също са скрит резерв, защото бюджетът не определя за какво и за кои държавни функции тази сума ще бъде разходвана.
Така общата сума за в държавния бюджет за 2014 г. за която няма  предварително определени конкретни цели в разходната част, достига 1490 млн. лева. Това е повече от бюджета на което и да е министерство и повече от предвидения бюджетен дефицит в консолидираната фискална програма.

2. Бюджет 2014 планира нереален икономически растеж, защото:
- Планираният реален растеж на БВП от 1.8 на сто противоречи на ясно очертаващите се негативни тенденции на българската икономика през последните 6 месеца и отсъствието на каквито и да са външни и вътрешни фактори, които да гарантират обръщане на тази тенденция;
- Всички вътрешни анализатори и външни референти прогнозират по-нисък икономически растеж от прогнозата на МФ;
- Задълбочаващата се политическа нестабилност в страната отблъскват инвеститорите и потискат вътрешното потребление.

3. Бюджет 2014 залага нереален ръст на данъчните приходи, защото:
- ръстът на данъчно-осигурителните приходи от 6.5 на сто спрямо плана в коригирания бюджет за 2013 г. не съответства на тенденциите за застой в икономическия растеж, вътрешното потребление, безработицата и вноса, както и спада на инфлацията;
- към 9-месечието на 2013 г. постъпленията от данъци и осигуровки изостават с над 830 млн. лева спрямо темповете в отчета за 2012 т. и то на база вече коригирания бюджет;
- правителството нито предприе до момента, нито предвижда през 2014 г. радикални законодателни мерки за повишаване на събираемостта и свиване на сивата икономика. Обещаното преди изборите увеличение на приходите с няколко милиарда се оказа поредната политическа лъжа.

4. Заради високите резерви и непрозрачни намерения в разходната част, Бюджет 2014 ще провокира ниска финансова дисциплина основана на надеждата, че в държавния бюджет за 2014 г. има резерви, които ще покрият евентуалните преразходи. Дефицитът твърде вероятно ще е над 2%, което ще пробие разпоредбите на пакта за стабилност още в първата година от приемането му.

5. Ненормално високите резерви ще предизвикат недоверие в инвеститорите, (външни и вътрешни), защото:
- те са признак, че правителството не е в състояние да прогнозира приходите и разходите през следващата финансова година, както и да управлява евентуалните рискове в публичните финанси;
- възникват съмнения, че правителството осигурява възможности за резки промени в икономическата, данъчната и инвестиционната политика, които могат да влошат инвестиционния климат;
- може да бъдат възприети от инвеститорите като ресурс за популистки предизборни ходове с къс политически хоризонт, които влошават условията за бизнес.

Непосредственият признак навеждащ на подобни изводи е абсурдното намерение да се заделят 500 млн. лева за проекти които тепърва ще се определят и състезават помежду си при положение, че бюджетът е дефицитен (а не разчетен за излишък) и при ключови държавни функции още отсега се очертава значително недофинансиране.

Като цяло Бюджет 2014 е политически противоречив, нереален в приходната и разходната си част, непрозрачен и провокиращ недоверие в инвеститорите и гражданите.

Бюджет 2014 очертава къс хоризонт на управление и вместо икономически растеж, провокира задълбочаване на кризата и влошаване на нереформираните системи на здравеопазването, пенсионното осигуряване, администрацията и съдебната власт. 

6. Бюджет 2014 – бюджет на статуквото.

- Виждаме пълен отказ от провеждане на каквито и да е реформи в която и да било сфера.